ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten de onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de Opdrachtgever, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de tegenpartij een gelijkaardige clausule bevatten. Eventuele bijzondere voorwaarden, vermeld in het kader van een samenwerkingscontract en ondertekend voor akkoord door de klant primeren steeds. Alle offertes worden gemaakt zonder verbintenis van Nice & Bright. Om geldig te zijn, dient elke bestelling het voorwerp te zijn van een schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van Nice & Bright.  

2. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van Nice & Bright, behoudt deze het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte gebracht werd, de overeenkomst op te zeggen. Indien de Opdrachtgever één of meerdere wijzigingen wenst aan te brengen aan de omschreven opdracht zal door de Opdrachtnemer een meerprijs kunnen aangerekend worden. De Opdrachtnemer zal hiervoor een offerte afleveren. Na aanvaarding zal deze integraal deel uitmaken van deze overeenkomst.

3. Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidend akkoord. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de openstaande bedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50 op het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom en de intresten en zullen de openstaande bedragen een verwijlintrest van 10% per jaar opbrengen tot hun volledige betaling.

4.  Alle klachten mbt facturen dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend aan de Opdrachtnemer te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden levering, werk en factuur geacht integraal te zijn aanvaard. Door de inontvangstname van de bestelling wordt ingestemd met de bestelling  en wordt de kwaliteit, werk en levering integraal aanvaard. Hierover kunnen nadien geen klachten worden geformuleerd.

5.  In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de opdrachtnemer, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

6. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de leveringstermijnen en timing die betrekking hebben op alle relevante projecten te respecteren. Deze leveringstermijnen en timing zullen op voorhand onderling worden overeengekomen. Het niet naleven van de vooropgestelde timing maakt uit hoofde van de Opdrachtnemer geen ernstige fout uit die aanleiding kan geven tot de verbreking van de overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding tenzij partijen hierover uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen

7. De Opdrachtnemer kan bepaalde opdrachten deels of geheel toevertrouwen aan één of meer  onderaannemers. In dat geval blijft de Opdrachtnemer het aanspreekpunt.

8. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn zodat de Opdrachtnemer of zijn aangestelden hun opdracht onder optimale en veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. Zo zal de Opdrachtgever onder meer instaan voor de nodige elektriciteitsvoorzieningen die conform de geldende normen dienen gekeurd te zijn. Bij buitenverlichting wordt bovendien een buitenstopcontact voorzien conform de geldende normen.
Interventies na plaatsing die het gevolg zijn van overmacht (weersomstandigheden bijvoorbeeld storm), tekortkomingen/ fouten aan de elektrische installatie van de opdrachtgever of interventies die te wijten zijn aan een derde partij (vandalisme) worden aangerekend in regie aan 55 euro per uur. Dit tarief geldt eveneens voor de transporturen vanuit de hoofdzetel en is exclusief transportkosten vertrekkende vanuit de hoofdzetel.
De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de Opdrachtgever, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
Tevens is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat er in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering bij AXA ter zake wordt uitgekeerd.[1] Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. De eventuele intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van de Opdrachtnemer en mogen buiten de bedrijfswerking niet worden aangewend dan mits uitdrukkelijk akkoord van de Opdrachtnemer.
Dit geldt voor het concept, de methodiek, de werkwijze evenals de inhoud van alle stukken die voor of door de Opdrachtgever worden/werden ontwikkeld, tenzij deze al rechtmatig in het bezit waren van de Opdrachtgever of deel uitmaakten van de algemene kennis van de Opdrachtgever voor de effectieve datum van deze overeenkomst.

10. Partijen verklaren dat alle bepalingen van onderhavige overeenkomst splitsbaar zijn en onderscheiden zijn van alle andere bepalingen van onderhavige overeenkomst.
In het geval dat een bepaling van onderhavige overeenkomst wettelijk verboden, ongeldig of onafdwingbaar zou worden bevonden of zo zijn, verklaren partijen dat dit de wettelijkheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van onderhavige overeenkomst niet ongeldig maakt.

11. Elke melding mbt deze overeenkomst geschiedt schriftelijk (per aangetekende zending indien vereist of indien nodig) op het adres aangeduid door de partijen bij het begin van deze overeenkomst.

12.  Iedere adreswijziging van een partij moet onverwijld en per aangetekend schrijven, ter kennis worden gebracht van de andere partij. Op het moment dat de andere partij het aangetekend schrijven ontvangt, is het nieuw meegedeelde adres de plaats waar de kennisgevingen moeten worden gedaan, waartoe de andere partij krachtens deze overeenkomst verplicht is.

13.  Het feit dat Nice & Bright één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.

14. Op de onderhavige overeenkomst is Belgisch Recht van toepassing.Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen. 

Opgesteld te Duffel op 30/01/2019

[1] De polis kan worden ingekeken op de maatschappelijke zetel van Nice & Bright

Openings uren
Maandag 8:00 — 16:00
Dinsdag 8:00 — 16:00
Woensdag 8:00 — 16:00
Donderdag 8:00 — 16:00
Vrijdag 8:00 — 16:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Bezoek op afspraak

Info
Kantoor Notmeir 74 2570 Duffel
Magazijn Unit 39 Hoek 76 2850 Boom
Kantoor +32 1524 57 20
Direct +32 495 57 19 77
Email info@niceandbright.eu
BTW-nummer BE 0845.190.890